وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عرض تبریک حضور کلیه دانشجویان و اساتید محترم گروه مهندسی صنایع و بالاخص رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار به مناسبت ۲۸ آوریل _ ۹ اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
موضوع: حوزه ریاست, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/02/09

عرض تبریک حضور کلیه دانشجویان و اساتید محترم گروه مهندسی صنایع و بالاخص رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار به مناسبت ۲۸ آوریل _ ۹ اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

(حوزه ریاست و روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)