وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عرض تبریک انتخاب اقای مهندس علی اسمعیل زاده (دانشجوی محترم مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک)
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/11/05

عرض تبریک انتخاب اقای مهندس علی اسمعیل زاده (دانشجوی محترم مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک)