وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, آیین نامه ها
تاریخ : 98/02/24

قابل توجه کلیه دانشجویان تمامی مقاطع آموزشی موسسه آموزش عالی توس

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام فقط از طریق سامانه جدید کارورزی
به نشانی:
http://portaltvto.com