وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شماره حساب موسسه
موضوع: حسابداری
تاریخ : 94/06/07
شماه حساب موسسه آموزش عالی توس 425029509 بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی مشهد -قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت- می باشد.