وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شمارش آرای انتخابات اعضای انجمن های علمی موسسه
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, انجمنهای علمی
تاریخ : 97/10/24

گزارش برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی موسسه آموزش عالی توس و نتایج شمارش آراء آن - چهارشنبه 97/10/19