وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شرایط ویژه برای دانشجویان جهت انتخاب واحد ترم تابستان
موضوع: آموزش
تاریخ : 95/04/28

شرایط ویژه برای دانشجویان جهت انتخاب واحد ترم تابستان 

 از سوی موسسه وام ویژه کلاس های ترم تابستان به دانشجویاناعطا خواهد شد.

به کسانی که در ترم تابستان جاری 4 واحد یا کمتر دارند ،تخفیف شهریه ثابت داده خواهد شد.

یرای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش مراجعه کنید.