وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سی و دومین جلسه هیات امناء موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 97/04/02

سی و دومین جلسه هیات امناء موسسه آموزش عالی توس در روز پنجشنبه 31 خردادماه 1397 در اتاق جلسات حوزه ریاست برگزار شد. در این مراسم از جایگاه علمی جناب آقای دکتر یاحقی به عنوان چهره برتر علمی و فرهنگی دانشگاه فردوسی تقدیر گردید.