وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار هک و امنیت
موضوع: فناوری اطلاعات
تاریخ : 97/12/13

گروه کامپیوتر برگزار می نماید:
سمینار هک و امنیت
با سخنرانی استاد گرامی جناب آقای مهندس خبیر
۴شنبه ۱۵ اسفند ماه ساعت ۱۳
سالن اجتماعات