وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار هوش مصنوعی قوی در برابر هوش مصنوعی ضعیف
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, معاونت پژوهشی, کامپیوتر
تاریخ : 97/09/28

سمینار هوش مصنوعی قوی در برابر هوش مصنوعی ضعیف - دکتر علیدوست - گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس - دوشنبه 97/9/26