وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار تغذیه برای تناسب اندام
موضوع: امور پژوهشی, معاونت پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/28

سمینار تغذیه برای تناسب اندام - دکتر قهرمانی مقدم - گروه علوم ورزشی موسسه اموزش عالی توس - سه شنبه 97/9/27