وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار تحلیل تقریبی سازه ها
موضوع: امور پژوهشی, معاونت پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/28

سمینار تحلیل تقریبی سازه ها - مهندس مهران مومنی پور - گروه عمران موسسه آموزش عالی توس - دوشنبه 97/9/26