وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار تاریخ معماری از آغاز تا به امروز
موضوع: امور پژوهشی, معاونت پژوهشی, معماری, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/28

سمینار تاریخ معماری از آغاز تا به امروز - مهندس آرین - گروه معماری موسسه آموزش عالی توس - دوشنبه 97/9/26