وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار اهمیت ایمنی در محیط کار
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/25

گزارش تصویری از برگزاری «  سمینار اهمیت ایمنی در محیط کار  »
 سخنران: مهندس میثم رضایی
  ( گروه صنایع موسسه آموزش عالی توس ) -  سالن آمفی تاتر -  جمعه 22/9/ 98