وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار انتقال تجربیات مهندسان صنایع
موضوع: امور پژوهشی, معاونت پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/10/01

سمینار انتقال تجربیات مهندسان صنایع - مهندس اسکندری - گروه صنایع موسسه آموزش عالی توس - چهارشنبه 97/9/29