وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار آموزشی سرویس های مخابراتی
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/27

گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید:
(سمینار آموزشی سرویس های مخابراتی)