وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سر کار خانم زهره عدالتیان
موضوع: معرفی مسئولین
تاریخ : 94/12/05

سر کار خانم زهره عدالتیان

مسئول واحد کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

کارشناس پژوهشی

کارشناس ارشد علوم اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد

شماره تماس : 38909642-051

آدرس ایمیل : zedalatiyan@gmail.com