وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مسئول واحد آموزش
موضوع: معرفی مسئولین
تاریخ : 94/08/16

سرکارخانم مهندس توکلی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی – مسئول امور اتباع 

شماره تماس: 38909642-051  داخلی 24