وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سرکارخانم مهندس  الهام آفرنده
موضوع: معرفی مسئولین
تاریخ : 94/12/05

سرکار خانم مهندس آفرنده

مدیر امور پژوهشی - مدیر گروه کامپیوتر 

شماره تماس :  38792512-051   داخلی 18 

آدرس ایمیل :      afarandeh@toos.ac.ir ،  afarandeh.elham1@gmail.com