وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سرپرست پیشین موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/03/17

جناب آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد

دومین سرپرست موسسه آموزش عالی توس (از سال 1391تا 1392)