وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ریاست موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/07/07

جناب آقای دکتر سید مجتبی هژبرالساداتی

مرتبه علمی : استادیار

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی عمران ـ سازه، دانشگاه فردوسی مشهد

تألیفات

الف) مقالات چاپ‌شده در مجلات:

1) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, M. Mofid, "Resonant Green's Function for Euler-Bernoulli Beams by means of the Fredholm Alternative Theorem", Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2013, 12 (3), 55-67.

2) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, M. Mofid, "Vibration of beam with elastically restrained ends and rotational spring -lumped rotary inertia system at mid-span ", International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2015, 15 (2), 1450040.

3) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, "Deformation of Euler-Bernoulli Beams by means of Modified Green's Function: Application of Fredholm Alternative Theorem", Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2015, 43 (3), 277-293.

4) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, M. Mehri, M. Mofid, "Green's Function for Uniform Euler-Bernoulli Beams at Resonant Conditions: Introduction of Fredholm Alternative Theorem", Applied Mathematical Modeling, 2015, 39 (12), 3366-3379.

5) S. M. Hozhabrossadati, "Exact solution for free vibration of elastically restrained cantilever non-uniform beams joined by a mass-spring system", The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, 2015, 8 (4), 232-239.

6) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, M. Mofid, "Free Vibration Analysis of a Beam with an Intermediate Sliding Connection Joined by a Mass-spring System", Journal of Vibration and Control, 2016, 22 (4), 955-964.

7) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, "Application of Green's Functions for Constructing Influence Lines", Journal of Engineering Mechanics ASCE, 2016, 142 (3), 04015197.

8) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, M. Mofid, "A Closed-form Study on the Free Vibration of a Grid Joined by a Mass-spring System", Journal of Vibration and Control, 2016, 22 (4), 1147-1157.

9) M. Rezaiee-Pajand, S. M. Hozhabrossadati, "Analytical and Numerical Method for Free Vibration of Double-Axially Functionally Graded Beams", Composite Structures, 2016, 152, 488-498.

10) M. Rezaiee-Pajand, S. M. Hozhabrossadati, "Free Vibration Analysis of a Double-Beam system Joined by a Mass-Spring Device", Journal of Vibration and Control, 2016, 22 (13), 3004-3017.

11) M. Rezaiee-Pajand, A. Aftabi Sani, S. M. Hozhabrossadati, "Application of Differential Transform Method to Free Vibration of Gabled Frames with Rotational Springs", International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2017, 17 (1), 1750012.

12) M. Rezaiee-Pajand, A. Aftabi Sani, S. M. Hozhabrossadati, "Free vibration analysis of a six-degree-of-freedom mass-spring system suitable for dynamic vibration absorbing of space frames", International Journal of Engineering, 2017, 30 (1), 1-10.

13) M. Rezaiee-Pajand, A. Aftabi Sani, S. M. Hozhabrossadati, "Analyzing free-free beams by Green's functions and Fredholm Alternative Theorem" Journal of Mechanics, 2017, available online.

14) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, "Free vibration of MDOF systems with nonperiodically time-varying mass" International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2017, available online.

15) M. Rezaiee-Pajand, A. Aftabi Sani, S. M. Hozhabrossadati, "Free vibration of a generalized plane frame", International Journal of Engineering, 2018, 31 (4), 228-235.

16) M. Rezaiee-Pajand, A. Aftabi Sani, S. M. Hozhabrossadati, "Vibration suppression of a double-beam by a two-degree-of-freedom mass-spring", Smart Systems and Structures, 2018, 23 (1), 349-358.

17) S. M. Hozhabrossadati, N. Challamel, M. Rezaiee-Pajand, A. Aftabi Sani, "Application of Green's function method to bending of stress gradient nanobeams", International Journal of Solids and Structures, 2018, 143, 209-217.

18) M. Rezaiee-Pajand, N. Rajabzadeh Safaiee, S. M. Hozhabrossadati, "Three-dimensional deformations of a curved circular beam subjected to thermo-mechanical loading using Green’s function method", International Journal of Mechanical Science, (2018) 142-143, 163-175.

19) M. Rezaiee-Pajand, A. Aftabi Sani, S. M. Hozhabrossadati, "Deflection of axially functionally graded rectangular plates by Green's function method", Steel and Composite Structures (2019) 30, 57-67.

20) M. Rezaiee-Pajand, A. Aftabi Sani, S. M. Hozhabrossadati, "Analyzing free vibration of a double-beam system joined by a three-degree-of-freedom mass-spring", Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2019) 41(5), 211.

21) M. Rezaiee-Pajand, M. Mokhtari, S. M. Hozhabrossadati, "Application of Hencky Bar-Chain model to buckling analysis of elastically restrained Timoshenko AFG-CNTRC beams", Mechanics Based Design of Structures and Machines (2019) 47, 599-620.

 

 

ب) مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های علمی:

1) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, "Forced Vibration of SDOF dynamic systems subjected to harmonic loads by means of Green's Functions", 3rd National Conference on Earthquake & Structure, 2012, Kerman, Iran

2) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, "Closed-form Analysis of free vibration of a two-span beam in the frequency domain", 7th National Congress on Civil Engineering, 2013, Zahedan, Iran

3) سید مجتبی هژبرالساداتی، احمد آفتابی ثانی، یافتن تابع تغییرمکان تیر با تکیه‌گاه‌های الاستیک با استفاده از تابع گرین استاتیکی، 1392، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، ایران

4) A. Shooshtari, A. Aftabi Sani, S. M. Hozhabrossadati, "A boundary element method for the Laplace equation in a circular domain" 10th International Congress on Civil Engineering, 2015, Tabriz, Iran

 

ج) مقالات ارسال شده                                                                                                     

1) S. M. Hozhabrossadati, N. Challamel, M. Rezaiee-Pajand, A. Aftabi Sani "Free vibration of a nanogrid based on Eringen's stress gradient model", Mechanics Based Design of Structures and Machines, a revision has been submitted.

2) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani " A simple iterative method for the analysis of plane trusses", Mechanics Based Design of Structures and Machines, a revision has been submitted.

3) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani "Bending of circular laminated plates: Derivation of governing problem and numerical solution", Steel and Composite Structures.

4) S. M. Hozhabrossadati, M. Toobchi "Static analysis of functionally graded rectangular plates on the elastic foundations by numerical methods", (to be submitted).

5) M. Rezaiee-Pajand, M. Momeni-pour, S. M. Hozhabrossadati, "Three different methods for reanalysis of bar structures", International Journal of Engineering.

 

 

داوری مقالات

Journal of Engineering Mechanics ASCE

Applied Mathematical Modelling

Meccanica

Journal of Vibration and Control

Journal of Systems and Control Engineering

Nonlinear Engineering

Archive of Civil and Mechanical Engineering

Songklanakarin Journal of Science and Technology

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (تبریز 1394)

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور (ارومیه 1393)

 

سوابق تدریس

تدریس دروس کارشناسی ارشد از سال 1394 در موسسه آموزش عالی سبحان شامل دروس ریاضیات عالی مهندسی، تئوری الاستیسیته، تئوری صفحات و پوسته‌ها و دینامیک غیر خطی سازه‌ها

تدریس دروس کارشناسی از سال 93 در دانشگاه صنعتی سجاد شامل دروس تحلیل سازه‌ها 1، تحلیل سازه‌ها 2، اصول مهندسی زلزله، سازه‌های بتن مسلح، بارگذاری و دینامیک

تدریس دروس کارشناسی از سال 92 در موسسه آموزش عالی توس شامل سازه‌های بتن مسلح 2، تحلیل سازه‌ها 1، ، اصول مهندسی زلزله، سازه‌های بتن مسلح و پروژه سازه‌های بتن مسلح

تدریس دروس ریاضیات عالی مهندسی، روش اجزاء محدود و روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد از سال 95 در موسسه آموزش عالی توس

تدریس زبان انگلیسی در موسسه معرفت به مدت دو سال

 

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

ارتعاش آزاد و اجباری سیستم‌های پیوسته شامل تیرها، ستونها، غشاءها و صفحات

کاربرد روش‌های دقیق در تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه‌ها

تحلیل سازه های نانو

مکانیک تحلیلی

 

 

فعالیت های جنبی

ریاست موسسه آموزش عالی توس ، 1399- ادامه دارد

سرپرست موسسه آموزش عالی توس ، 1398- 1399

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی توس، 1396-1398

معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس، 1396-1396

دبیر کمیته مطالعات راهبردی موسسه آموزش عالی توس، 1396- ادامه دارد

دبیر اجرائی اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند، مشهد 1396

دارای پروانه پایه سه نظارت و محاسبه عمران

عضویت در سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

عضویت در سازمان نظام مهندسی روستایی خراسان رضوی

ناظر فنی بنیاد مسکن خراسان رضوی به مدت دو سال

 

افتخارات

هیئت علمی برتر موسسه آموزش عالی توس در سال تحصیلی 96-97

بورسیه وزارت علوم در دوره دکتری برای فرصت مطالعاتی (فرانسه زیر نظر Prof. N. Challamel)

برنده جایزه تحصیلی مقطع دکتری بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 93-94

دانش آموخته برتر در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 18.48

قرارگیری در خوشه یک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 (یک درصد دانشجوی برتر دانشگاه فردوسی مشهد)

پژوهشگر برتر گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395