وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سامانه جامع سراهای دانشجویی غیردولتی شهر مشهد
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 98/07/07

قابل توجه دانشجویان محترم غیربومی و شهرستانی :

آدرس سامانه جامع سراهای دانشجویی غیردولتی شهر مشهد در سایت   www.ngdms.ir