وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای دکتر حامدرضا طارقیان
موضوع: هیات امناء
تاریخ : 98/03/07

مرتبه علمی: استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
مدرک تحصیلی: دکتری علم مدیریت
مسئولیت در هیات امناء: عضو فقید هیات امناء