وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ساعت کار اداری در ماه مبارک رمضان
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/03/23

به اطلاع می رساند ساعت کار اداری موسسه آموزش عالی توس در ماه مبارک رمضان از 7:30 لغایت 13 می باشد.