وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اساتید راهنمای عمران گرایش ژئوتکنیک
موضوع: آموزش, تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک
تاریخ : 97/08/02

زمینه تحقیقاتی اساتید راهنمای عمران گرایش ژئوتکنیک

آقای دکتر علی اولیایی

 1. تحلیل عددی پارامترهای مختلف در پایدارسازی گود ها
 2. اندرکنش خاک و ساز
 3. بهسازی خاک ها
 4. پی های عمیق، شمع ها، ریزشمع ها
 5. تحکیم و بررسی خزش ریزدانه ها
 6. مطالعات و تحقیقات صحرایی
 7. روانگرایی خاک ها

خانم دکتر جلیلیان

 1. پی های شمعی و ریزشمع­ها

آقای دکتر حاجتی

 1. روش اجزا منفصل در ژئوتکنیک
 2. روش اجزا منفصل در ژئوتکنیک
 3. روانگرایی خاک
 4. بهسازی خاک
 5. سدهای خاکی
 6. اندرکنش خاک و سازه
 7. ارزیابی ریسک
 8. استفاده از روشهای آبخیزداری در تثبیت شیب

خانم دکتر آزاده راشد

 1. تحلیل پایداری شیب­ها
 2. تحلیل مشخصات خاک از طریق آزمایش های برجا
 3. هوش محاسباتی

آقای دکتر  تبرئی

 1. مدل­سازی آزمایشگاهی سازه های ژئوتکنیکی
 2. مطالعه رفتار شالوده­های سطحی تحت بارهای استاتیکی و تناوبی
 3. شبیه سازی عددی گودبرداری­ها و سازه های نگهبان

پیوست ها

نام فایل حجم
اساتید راهنما ژئوتکنیک.pdf 39.4 کیلوبایت دانلود