وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


زمان پاسخگویی آموزش به مراجعه کنندگان محترم در ایام امتحانات
موضوع: آموزش
تاریخ : 95/03/05

زمان پاسخگویی آموزش به مراجعه کنندگان محترم در ایام امتحانات

نظر به اینکه دربازه زمانی امتحانات پایان ترم، حوزه آموزش درگیر امتحانات می باشد، لذا زمان پاسخگویی  به دانشجویان از مورخ 17/3/95 لغایت 31/3/95 از ساعت10:30 تا 12:00 می باشد.