وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


زادروز فردوسی، استاد سخن
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 97/11/02

۱ بهمن؛ زادروز فردوسی، استاد سخن

اول بهمن ماه سال ۳۱۹ هجری شمسی، روزی است که در آن «حکیم ابوالقاسم فردوسی» حکیم سخن، حکیم توس و استاد سخن پا به عرصه وجود گذاشت.
یادش گرامی باد