وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/04/06

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر(5تیرماه)(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)

پیوست ها

نام فایل حجم
بیشتر بدانیم، سالم بمانیم.pdf 2.0 مگابایت دانلود
پیام مشاور- شروع یک پایان.pdf 1.2 مگابایت دانلود