وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


روز ارتش جمهوری اسلامی ایران مبارک باد
موضوع: امور فرهنگی, سخن روز
تاریخ : 98/01/29

روز ارتش جمهوری اسلامی ایران مبارک باد.

(معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس)