وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دومین نمایشگاه ملی مجازی کتاب " سمت" در ایام شیوع بیماری کرونا
موضوع: کتابخانه, امور فرهنگی
تاریخ : 99/09/05

دومین نمایشگاه ملی مجازی کتاب " سمت" در ایام شیوع بیماری کرونا

 تاریخ برگزاری: از اول  آذر ماه تا ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹

کتاب های چاپی و الکترونیکی با تخفیف ۵۰ درصدی

جهت بازدید از نمایشگاه و خرید به مرکز نشر الکترونیک سازمان سمت به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
www.samta.samt.ac.ir