وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دعوت از دانشجویان عزیز جهت ثبت نام در انتخابات انجمن های علمی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, انجمن های علمی
تاریخ : 97/09/19

 از  دانشجویان عزیز که تمایل به عضویت و همکاری در انجمن های علمی را دارند دعوت می گردد جهت ثبت نام به امور فرهنگی مراجعه نمایند.