وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دعای هرروز ماه رجب
موضوع: امور فرهنگی, سخن روز
تاریخ : 97/12/18

 دعای هر روز ماه رجب _ التماس دعا
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)