وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دانشجویان متقاضی خوابگاه
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 98/06/24

به اطلاع دانشجویان عزیزی که متقاضی استفاده از خوابگاه می باشند رسانده می شود که انتخاب محل و شرایط خوابگاه به صورت الکترونیکی و از طریق سایت
 http://www.ngdms.ir/
می باشد .