وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دانشجویان درس پروژه راهسازی
موضوع: آموزش
تاریخ : 94/11/15

كليه دانشجوياني گروه مهندسی عمران كه در ترم هاي گذشته درس پروژه راهسازي را با آقای مهندس شیخ زاده انتخاب واحد نموده و تاكنون نسبت به تحويل آن اقدام ننموده اند، ضروري است حداكثر تا تاريخ 20 اسفندماه 94 نسبت به تحويل پروژه و دفاع اقدام نمايند. لازم بذكر است مهلت ياد شده به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد.