وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


حکم ریاست جناب آقای حجه السلام دکتر کریم عبدالهی نژاد
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 97/08/13

پیرو مصوبه جلسه اعضای محترم هیات امنا از تاریخ 97/07/26 جناب آقای حجه السلام دکتر کریم عبدالهی نژاد به مدت 4 سال به سمت ریاست موسسه آموزش عالی توس منصوب شدند.