وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جناب آقای صفرزاده
موضوع: معرفی مسئولین
تاریخ : 94/12/11

جناب آقای صفرزاده

مدیر پیشین امور فرهنگی