وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه هم اندیشی با اساتید محترم در خصوص برگزاری امتحانات
موضوع: آموزش
تاریخ : 96/10/06

جلسه هم اندیشی با اساتید محترم در خصوص برگزاری امتحانات

جلسه مذکور با حضور اساتيد در تاريخ 4 ديماه 96 در محل سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی توس راس ساعت 18 آغاز و در ابتدای مراسم سخنراني آقاي حاجيان نژاد در خصوص تكنيك هاي امتحانات انجام شد. اين سخنراني بمدت يكساعت بطول انجاميد و در پايان سخنرانی توسط  معاونت محترم آموزشی سرکار خانم دكتر سرسرابي از ايشان تقدیر گرديد.

در ادامه سرکار خانم دكتر سرسرابي و سپس سرکار خانم مهندس توکلی توضیحاتی در خصوص امتحانات و موارد آموزشي و امتحاني را با اساتيد مطرح نمودند.