وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه نمایش ، نقد و تحلیل فیلم "سوفی و دیوانه"
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/09/07

جلسه نمایش ، نقد و تحلیل فیلم
"سوفی و دیوانه"
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۰ - ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ - کلاس ۱۰۴
با مدیریت سرکارخانم یزدان نژاد