وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه دانشجویان درس پروژه راهسازی
موضوع: مهندسی تکنولوژی عمران کارشناسی ناپیوسته
تاریخ : 94/11/28

اطلاعيه

كليه دانشجوياني كه درس پروژه راهسازي را با  استاد شیخ زاده در ترم جاري انتخاب نموده­ اند ضروري است در جلسه توجيهي روز شنبه مورخ 1/12/94 ساعت 17:30 در موسسه حضور بهم رسانند.