وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه اعضای انجمن های علمی دانشجویی  با سرپرست موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست, اسلایدر صفحه اصلی, انجمنهای علمی, انجمن های علمی
تاریخ : 97/04/06

جلسه اعضای انجمن های علمی دانشجویی موسسه آموزش عالی توس با سرپرست موسسه جناب آقای علی اصغر خلیل زاده امینیان در روز سه شنبه 97/04/05 در سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی توس برگزار گردید.

دراین جلسه سرپرست محترم موسسه، جناب آقای علی اصغر خلیل زاده امینیان با خیرمقدم به حاضرین، از اقدامات انجام شده توسط مسئولین انجمن های حاضر بر اساس برنامه توسعه پنجساله موسسه تقدیر و تشکر نموده و بر پایبندی به نظام برنامه ریزی عملیاتی در فعالیت های انجمن ها بر اساس ساختار آئین نامه انجمن های علمی مصوب 87/9/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری و تعامل مستمر با حوزه آموزش های آزاد موسسه تاکید و پیشنهاد دادند که : 
1- جلسات به صورت مستمر و منظم برگزار گردد.
2- برنامه های تنظیمی انجمن ها اولویت بندی گردد.
3- تامین اعتبار برای برنامه های مصوب
4- توجه جدی به ظرفیت های داخلی موسسه در اجرای برنامه ها
5- تلاش برای نقش الگویی در بین موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی استان خراسان
6- توسعه و مشارکت های دانشجویی در برنامه های انجمن ها
7 - و ...
در ادامه نیز اعضای انجمن های دانشجویی شرکت کننده در جلسه به تبادل نظر با سرپرست موسسه پرداختند.