وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 جدول تاریخ تحویل پروژه های گروه معماری در نیمسال دوم ( بهمن ماه ) سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 0/04/05

قابل توجه دانشجویان گروه معماری :
 جدول تاریخ تحویل پروژه های گروه معماری در نیمسال دوم ( بهمن ماه ) سال تحصیلی 1400-1399 
 توجه : ساعت تحویل طبق جدول از ساعت 10 الی 10:30 دقیقه می باشد.
 (گروه معماری موسسه آموزش عالی توس)