وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام هشتمین جشنواره مسیر خوشبختی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, ازدواج دانشجویی
تاریخ : 98/10/02

ثبت نام هشتمین جشنواره مسیر خوشبختی از ۵ دیماه

برگزاری مسابقات
آموزش مجازی
همایش و...

جوایز  شرکت در جشنواره

قرعه کشی۸عدد کارت هدیه  ۲۰۰۰۰۰۰ ریالی بین شرکت کنندگان در جشنواره

بالاترین امتیاز ها
متاهلین :کارت هدیه ۸۰۰۰۰۰۰ ریالی
مجردین :کارت هدیه ۴۰۰۰۰۰۰ریالی
نفر اول :در هررشته یک عددکارت هدیه ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی
نفر دوم: از هر رشته یک عدد  کارت هدیه ۴۰۰۰۰۰۰ریالی
نفر سوم :از هررشته یک عدد کارت هدیه ۳۰۰۰۰۰۰ ریالی
جهت ثبت نام به سایت
nahad.mums.ac.ir
مراجعه کنید.

@mojarad_ taranom