وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام نامزدهای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی سال تحصیلی 99-98
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/09/06

آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی سال تحصیلی 99-98 

کسب اطلاعات بیشتر از واحد انتظامات (آقای عزیزی)