وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته ایمنی صنعتی و محیط کار بهمن 97
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/08/20

آغاز ثبت نام بدون کنکور مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه 97

رشته کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار

آدرس : فرامرز عباسی 2 - پلاک 6 ( حاشیه میدان استقلال )