وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 ثبت نام تکمیل ظرفیت (بدون کنکور) رشته کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/18

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت (بدون کنکور) رشته کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار برای بهمن ماه 1398 در موسسه آموزش عالی توس
 با هر نوع مدرک کاردانی و هر نوع گرایشی می توانید در این رشته ثبت نام و ادامه تحصیل دهید.
toos.ac.ir
@toosinstitute1
09028171856