وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام بیست و سومین مراسم ازدواج دانشجویی
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, ازدواج دانشجویی
تاریخ : 98/09/10

ثبت نام بیست و سومین مراسم ازدواج دانشجویی شروع شد.

 زوجینی که حداقل یک نفر  از آنها دانشجو بوده  و تاریخ  رسمی عقد آن ها  در فاصله زمانی  ۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذر۹۸ می باشد.  می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.
 ezdevaj.org
ezdevaj.nahad.ir

آی دی جهت پاسخگویی به سوالات شما
 @masir_6
۳۸۴۱۶۶۹۳_ ۳۸۴۵۱۵۲۷    ستاد ازدواج  دانشجویی استان(جشنواره مسیر خوشبختی)

@setad_ezdevaj