وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


توطئه استکبار برای کشف حجاب توسط رضاخان
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 97/10/16

#کشف_حجاب
سیر تاریخی حجاب در سرزمین ایران به مناسبت 17 دی ماه سالروز دستور کشف حجاب توسط رضاخان پلید