وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید مهلت ثبت نام تقاضاي وام در پرتال دانشجویی
موضوع: امور دانشجویی, اطلاعیه ها
تاریخ : 95/06/09

اطلاعیه

"تمدید مهلت ثبت نام تقاضاي وام در پرتال دانشجویی"

بدینوسیله به اطلاع می رساند صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد با عنایت به تقاضاي متعدد دانشجویان نسبت به تمدید ثبت نام تقاضاي وام در سامانه پورتال  دانشجویی اقدام نماید. لذا کلیه دانشجویان محترم می توانند از تاریخ دوم شهریور ماه سال 1395 به  مدت بیست روز، جهت ثبت اطلاعات فردي و درخواست وام براي نیمسال اول سال تحصیلی95 ، اقدام فرمایند.

 

امور دانشجویی