وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید مهلت انتخاب واحد
موضوع: آموزش
تاریخ : 94/11/11

به دلیل اختلال به وجود آمده در اینترنت ، انتخاب واحد  تا تاریخ 94/11/13 تمدید گردید.