وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت محترم فرهنگی و اجتماعی موسسه و پرسنل مربوطه
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 97/12/22

تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت محترم فرهنگی و اجتماعی موسسه و پرسنل مربوطه در برگزاری هر چه بهتر مراسمات فرهنگی و همکاری در اجرای کارگاهها معماری