وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تغییر ساعت کلاسی بخاطر برگزاری نماز جماعت ظهر
موضوع: آموزش, امور فرهنگی
تاریخ : 97/07/23